Accés segur

Prova a accedir amb aquests usuaris

Nom d'usuari Contrasenya Rol
john_user kitten ROLE_USER (usuari normal)
jane_admin kitten ROLE_ADMIN (administrador)

NOTA Si cap d'aquests usuaris funciona, carrega de nou les dades de l'aplicació executant la següent ordre a la teva consola:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

TRUC Si vols crear nous usuaris, executa aquesta altra ordre:
$ php bin/console app:add-user

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #